Статут партії

С Т А Т У Т

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи

Віталія Кличка»

 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ  2016

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» (далі за текстом - Партія) є політичною партією, що об'єднує громадян України, які поділяють мету діяльності Партії, визнають її Статут, підтримують Програму Партії та сприяють її реалізації.

Скорочена назва Партії: Політична партія «УДАР Віталія Кличка»,

 

1.2. Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту.

 

1.3. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності та взаємоповаги її членів, колегіальності керівництва, дотримання внутрішньопартійної дисципліни та демократії, самоврядування, законності і гласності.

 

1.4. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку, має окремий баланс, рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, партійну символіку та інші необхідні реквізити. Символіка Партії реєструється в порядку, встановленому законодавством України.

 

1.5. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем у судах, а також мати інші права та обов’язки, відповідно до  законодавства України.

 

1.6. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

 

1.7. Статутними органами Партії є:
Центральні органи Партії;
Керівні, виконавчі та контрольно-ревізійні органи місцевих партійних організацій.

 

1.8. Центральні органи Партії знаходяться у м. Києві.

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

 

2.1. Метою діяльності Партії є сприяння формуванню та вираженню політичної волі громадян та участь у розбудові в Україні відкритого громадянського суспільства на засадах свободи, самоврядності, верховенства права, керуючись принципами демократії та створення умов для економічного піднесення України та зростання могутності держави та добробуту громадян. 

 

2.2. Головними завданнями Партії є:

- реформування української державності та суспільства на принципах свободи та демократії;

- участь у розбудові в Україні соціальної держави;

- впровадження принципу соціальної справедливості – подолання соціального розриву між багатими та бідними;

- сприяння забезпеченню законності в державі та дотримання прав та свобод людини;

- створення умов для інноваційного розвитку економіки;

- участь у просуванні України до рівня найрозвинутіших держав світу;

- забезпечення ефективної роботи органів державної влади та місцевого самоврядування в інтересах народу України.

 

2.3. Партія для виконання своєї мети та завдань, Програми, у порядку, встановленому законодавством України:

- бере участь у суспільно-політичній діяльності, виборах Президента України та народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, старост, до інших органів;

- використовує державні і недержавні засоби масової інформації, а також засновує власні засоби масової інформації;

- підтримує міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями, засновує міжнародні спілки;

- ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;

- бере участь в обговоренні, оприлюднює і обґрунтовує оцінку дій та рішень органів влади;

- вносить до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції для розгляду в установленому порядку;

- має право проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

- створює, вступає у виборчі блоки, виходить з них;

- пропагує свої ідеї та цілі, розповсюджує інформацію, яка стосується її діяльності;

- утворює депутатські фракції (групи), та інші об’єднання;

- представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів Партії у органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях;

- виступає учасником цивільно-правових відносин, володіє нерухомим та рухомим майном, коштами, укладає угоди, договори тощо.

 

3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ, ПРАВА І ОБОВʼЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ 

 

3.1. Членство в Партії є індивідуальним та фіксованим.

 

3.2. Членом Партії може стати громадянин України, який досяг 18-ти річного віку, є дієздатним, поділяє мету діяльності Партії, визнає її Програму та Статут.

Член Партії не може одночасно бути членом іншої політичної партії.

 

3.3. Прийом у члени Партії здійснюється на добровільних засадах, індивідуально, на підставі особистої письмової заяви.

 

3.4. Рішення про прийом у члени Партії приймається:

- Радою Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації;

- Зборами (Конференцією) Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації;

- Політичною радою Партії;

- З’їздом Партії.

 

3.5. Строк розгляду заяви про вступ у Партію не може перевищувати 30 (тридцять) календарних днів з моменту її подання.

 

3.6. Члени Партії перебувають на обліку в Кримській республіканській, обласних, Київській та Севастопольській міських партійних організаціях.

Персональний облік членів Партії ведеться виконавчими комітетами Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських партійних організацій та Центральним виконавчим комітетом Партії.

Первинні, районні у місті, міські, районні партійні організації ведуть реєстр членів Партії.

Членство в Партії засвідчується партійним квитком та обліковою карткою, форми яких затверджуються Політичною радою Партії за поданням Центрального виконавчого комітету Партії. Порядок обліку членів Партії встановлюється Політичною радою Партії.

 

3.7. Розмір, форма та порядок сплати членських внесків встановлюється Політичною радою Партії за поданням Центрального виконавчого комітету Партії.

 

3.8. Членство в Партії є несумісним з пропагандою насильства, національної, релігійної або соціальної ворожнечі, звуженням змісту існуючих прав і свобод людини і громадянина.

 

3.9. Член Партії має право:

- брати участь у діяльності Партії;

- бути висунутим Партією чи її місцевими партійними організаціями кандидатом на пост Президента України, кандидатом у народні депутати України, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевих рад, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости;

- користуватися всебічною підтримкою з боку Партії;

- на захист з боку Партії від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за його партійну і громадську діяльність, за політичні переконання і погляди;

- доступу до інформації, що відноситься до партійного життя;

- обирати і бути обраним до органів місцевих партійних організацій, центральних органів Партії;

- виходити з Партії, подавши про це відповідну заяву до місцевої партійної організації, де перебуває на обліку або відповідного Центрального органу Партії;

- фінансово підтримувати Партію.

 

3.10. Член Партії зобов'язаний:

- дотримуватись положень і вимог Програми та Статуту Партії;

- дотримуватись мети, принципів і цілей, викладених у програмних документах (положеннях) Партії;

- поширювати та роз'яснювати програмні документи (положення) Партії, рішення її органів;

- працювати над залученням нових членів Партії;

- виконувати рішення органів місцевих партійних організацій та центральних органів Партії;

- не чинити дій, які завдають шкоди Партії та її репутації;

- сплачувати членські внески, в порядку визначеному Політичною радою Партії;

- дотримуватись партійної дисципліни;

- зупинити членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно із законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії;

- у разі обрання народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, увійти і постійно працювати у складі депутатської фракції (групи), створеної за участю депутатів, обраних від Партії або виборчого блоку за участю Партії, чи її місцевої партійної організації.

 

3.11. Членство в Партії припиняється без прийняття рішення відповідними статутними органами, у разі:

подання особистої письмової заяви про вихід з Партії;

- припинення громадянства України;

- визнання особи недієздатною або обмеження дієздатності особи;

- припинення діяльності Партії;

- смерті;

- непроходження перереєстрації членів Партії.

 

3.12. Членство в Партії може бути припиненим в разі невиконання чи неналежного виконання обовʼязків, визначених пунктом 3.10 цього Статуту, а також у разі вступу до іншої Партії.

 

3.13. Рішення про припинення членства в Партії приймається:

- Радою Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації;

- Зборами (Конференцією) Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації;

- Політичною радою Партії;

- З’їздом Партії.

 

3.14. Рішення про припинення членства в Партії, яке було прийняте Зборами (Конференцією) Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації або Радою Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації може бути оскаржене протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення, шляхом подання Політичній раді Партії або З’їзду Партії відповідної скарги особою, членство в Партії якої припинено.

Політична рада Партії або З’їзд Партії, за підсумками розгляду відповідної скарги приймає рішення про скасування рішення Зборів (Конференції) Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації або Ради Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації та про поновлення членства у Партії або про відмову у задоволенні скарги.

Рішення про припинення членства в Партії, яке було прийняте у відповідності до цього Статуту З’їздом Партії або Політичною радою Партії вступає в силу з моменту його прийняття та оскарженню не підлягає.

 

3.15. Рішення про припинення членства в Партії доводиться до відома особи органом, який прийняв таке рішення, протягом 10 (десяти) днів з моменту його прийняття.

 

3.16.Член Партії має право в будь-який час припинити або зупинити своє членство в Партії шляхом подання відповідної заяви про вихід з Партії або зупинення членства в Партії. Членство в Партії припиняється або зупиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

 

3.17. Членами Партій не можуть бути: 

судді;

прокурори;

поліцейські

співробітники Служби безпеки України; 

- військовослужбовці; 

працівники  органів  доходів  і  зборів;  

- персонал Державної кримінально-виконавчої служби України;

працівники Національного антикорупційного бюро України;

державні  службовці  у  випадках,  передбачених  Законом України "Про державну службу";

- інші особи, у випадках передбачених законодавством України. 

На час  перебування  на  зазначених  посадах або службі члени Партії зобовʼязанізупинити членство в Партії. 

 

3.18. Членство в Партії поновлюється у зв'язку з залишенням посад, визначених пунктом3.17. цього Статуту, шляхом подання особистої заяви до органів, що здійснюють прийом у члени Партії.

 

3.19.Припинення або зупинення членства в Партії одночасно припиняє перебування  громадянина України  на будь-яких посадах в Партії.

 

4. МІСЦЕВІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

4.1. Основу Партії складають місцеві партійні організації.

Первинні, районні у містах, міські, районні, Кримська республіканська, обласні, Київська і Севастопольська міські партійні організації є місцевими партійними організаціями.

 

4.2. У межах статутних повноважень місцеві партійні організації безпосередньо підпорядковані:

- первинні – відповідно районним, районним у місті, міським партійним організаціямна території поширення діяльності яких вони знаходяться;

- районні у містах партійні організації відповідним міським партійним організаціям, на території поширення діяльності яких вони знаходяться;

- міські партійні організації (у містах районного значення) відповідним районним партійним організаціям, на території поширення діяльності яких вони знаходяться;

- міські партійні організації (у містах обласного, республіканського значення (підпорядкування), районні партійні організації – відповідно Кримській республіканській, обласним партійним організаціям, на території поширення діяльності  яких вони знаходяться.

Місцеві партійні організації підпорядковані центральним органам Партії.

 

4.3. Центральні керівні органи Партії, керівні органи місцевих партійних організацій вищого рівня мають право зупиняти дію та/або скасовувати рішення керівних органів місцевих партійних організацій нижчого рівня, відповідно до підпорядкування, визначеного пунктом 4.2 цього Статуту.

 

4.4. Місцеві партійні організації не мають права виходу зі складу Партії.

Місцеві партійні організації не можуть самостійно створювати виборчі блоки та входити у коаліції, без погодження таких дій і заяв Політичною радою Партії.

 

4.5. Керівними органами місцевих партійних організацій є: Збори онференція)Рада, голова місцевої партійної організації.

 

4.6. Виконавчий комітет місцевої партійної організації є її виконавчим органом.

 

4.7. Виконавчий комітет місцевої партійної організації очолює його голова, який призначається головою місцевої партійної організації.

Кандидатуру на посаду голови виконавчого комітету первинної партійної організації попередньо погоджує голова виконавчого комітету відповідно районної, районної у місті, міської партійної організації, відповідно до підпорядкування.

Кандидатуру на посаду голови виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації, попередньо погоджує голова виконавчого комітету відповідно Кримської республіканської, обласної, міської партійної організації, відповідно до підпорядкування.

Кандидатуру на посаду голови виконавчого комітету Кримської республіканської, обласної, Київської міської і Севастопольської міської партійних організацій попередньо погоджує голова Центрального виконавчого комітету Партії.

Голова виконавчого комітету місцевої партійної організації, за відповідним рішенням голови місцевої партійної організації, може набувати право підпису фінансових та інших документів.

 

4.8. Структуру виконавчого комітету затверджує Рада місцевої партійної організації за поданням голови виконавчого комітету місцевої партійної організації.

 

4.9. До компетенції виконавчого комітету місцевої партійної організації відноситься:

- розробка плану роботи місцевої партійної організації;

- підготовка Зборів онференції), засідань Ради місцевої партійної організації;

- виконання рішень Зборів онференції), Ради місцевої партійної організаціїцентральних органів Партії;

- організація роботи місцевої партійної організації;

- ведення реєстру або обліку членів Партії у місцевій партійній організації;

- виконання інших функцій та доручень, на підставі рішень Зборів онференції), Ради, голови місцевої партійної організації, керівних органів місцевих партійних організацій вищого рівня, центральних органів Партії.

 

4.10. Контрольно-ревізійним органом місцевої партійної організації є її Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія місцевої партійної організації обирається Зборами онференцією)місцевої партійної організації з членів Партії у складі не менше 3 (трьох) осіб строком на 2 (два) роки.

 

4.11. Очолює Ревізійну комісію місцевої партійної організації голова Ревізійної комісії, що обирається членами Ревізійної комісії з їх числа.

Ревізійна комісія працює у формі засідань, які скликаються її головою.

Ревізійна комісія повноважна приймати рішення за умови присутності на засіданні більше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії приймаються на її засіданнях більшістю голосів від загального складу комісії.

 

4.12. Ревізійна комісія місцевої партійної організації:

- здійснює контроль та ревізію діяльності місцевої партійної організації;

- проводить ревізію фінансової діяльності місцевої партійної організації;

- розглядає внутрішньопартійні конфлікти, розглядає пропозиції, скарги та заяви членів Партії, що зареєстровані або перебувають на обліку у місцевій партійній організації, органів місцевих партійних організацій і приймає рішення щодо них у межах повноважень, визначених цим Статутом;

- здійснює нагляд за дотриманням членами Партії Статуту Партії;

- здійснює нагляд за процесом обрання делегатів на Конференцію місцевої партійної організації, З'їзд Партії;

здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, рішень центральних органів Партії, керівних органів місцевої партійної організації, а також вимог законодавства України.

Крім вказаних повноважень, Ревізійна комісія місцевої партійної організації, яка має статус юридичної особи:

проводить щорічний внутрішній фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами місцевої партійної організації;
забезпечує дотримання місцевою партійною організацією вимог законодавства України в частині фінансової та бухгалтерської звітності;
здійснює перевірку виконання місцевою партійною організацією кошторису, у разі його затвердження;
готує звіти місцевої партійної організації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та подає їх на розгляд Голови місцевої партійної організації;
забезпечує своєчасне подання звіту місцевої партійної організації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Ревізійній комісії Партії;
несе відповідальність за відповідністю оформлення звіту місцевої партійної організації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру вимогам законодавства України, а також за своєчасність підготовки звіту, повноту та достовірність відображеної у ньому інформації;
забезпечує збір копій усіх документів, що підтверджують відображені у звіті відомості, а також їх подання Ревізійній комісії Партії разом зі звітом.

 

Рішення Ревізійної комісії місцевої партійної організації є обовʼязковими до виконанняорганами відповідної місцевої партійної організації, органами місцевих партійних організаційнижчого рівня, відповідно до підпорядкування, та членами Партії, яких воно стосується.

Рішення Ревізійної комісії місцевої партійної організації може бути оскаржене до Ревізійної комісії Партії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту його прийняття.

Ревізійна комісія подає звіт про результати своєї роботи Зборам  онференції)відповідної місцевої партійної організації.

Ревізійна комісія місцевої партійної організації вищого рівня має право, здійснювати перевірку діяльності місцевих партійних організацій нижчого рівня, відповідно до підпорядкування, визначеного пунктом 4.2 цього Статуту.

 

4.13. Місцева партійна організація, в разі набуття, на підставі відповідного рішення Політичної ради Партії, статусу юридичної особи, може мати у власності кошти та майно, необхідне їй для здійснення статутних завдань Партії.

Придбання нерухомого майна, відчуження майна, що належить місцевій партійній організації, здійснюється за рішенням Ради місцевої партійної організації на підставі відповідного погодження Політичної ради Партії.

 

4.14. Кошти місцевої партійної організації використовуються на виконання статутних завдань Партії, кошти, доходи, майно або їх частини не підлягають розподілу між її засновниками, учасниками, членами Партії або працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами статутних органів місцевої партійної організації та іншими пов’язаними з ними особами.

 

4.15. Місцева партійна організація, яка має статус юридичної особи, веде бухгалтерську звітність у порядку, встановленому законодавством України, звітує перед Центральним виконавчим комітетом Партії щодо надходження та витрачання коштів і майна місцевою партійною організацією.

 

4.16. Ліквідація місцевої партійної організації, яка має статус юридичної особи, здійснюється за відповідним рішенням Політичної ради Партії на підставі подання Центрального виконавчого комітету Партії. Одночасно, Політична рада Партії створює Ліквідаційну комісію або призначає Ліквідатора.

З прийняттям рішення про припинення місцевої партйної організації Політична рада Партії приймає рішення про передачу активів місцевої партіїної організації одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або про зарахування активів до доходу бюджету. 

 

5. ПЕРВИННІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1. Первинна партійна організація утворюється шляхом проведення установчих зборів за ініціативою і за присутності не менш 3 (трьох) членів Партії та за відповідним рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації або Політичної ради Партії і діє за територіальною ознакою.

Сільські і селищні партійні організації є первинними партійними організаціями.

 

5.2. Первинні партійні організації не набувають статусу юридичної особи.

 

5.3. Первинні партійні організації в установленому законодавством України, порядку легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення відповідногоуповноваженого органу державної влади.

 

5.4. Первинні партійні організації здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту, Програми Партії, рішень центральних органів Партії та органів місцевих партійних організацій, відповідно до підпорядкування.

 

5.5. Вищим керівним органом первинної партійної організації є Збори.

Збори первинної партійної організації скликаються головою первинної партійної організації або Радою первинної партійної організації не рідше, ніж 1 (один) раз на 2 (два) роки.

Також, Збори первинної партійної організації скликаються головою первинної партійної організації за письмовою вимогою 1/3 (однієї третини) членів Партії, що зареєстровані у первинній партійній організації, не пізніше як на 30 (тридцятийдень з моменту надходженнявідповідної письмової вимоги.

 

5.6. Збори первинної партійної організації можуть скликатися рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської міської та Севастопольської міської партійної організації, відповідно до підпорядкування, або рішенням Політичної ради Партії.

 

5.7. Орган, що скликає Збори первинної партійної організації повідомляє членів Партії, які зареєстровані у первинній партійній організації про дату, час і місце їх проведення, а також проект порядку денного Зборів, не пізніше, ніж за 3 (три) календарних дні до їх проведення.

 

5.8. Збори первинної партійної організації повноважні приймати рішення за умови присутності на них більше половини від загальної кількості членів Партії, що зареєстровані у первинній партійній організації.

 

5.9. Рішення на Зборах первинної партійної організації приймаються більшістю голосів присутніх, якщо інше не встановлено цим Статутом.

 

5.10. Збори первинної партійної організації:

- обирають голову первинної партійної організації та припиняють його повноваження;

- обирають заступників голови первинної партійної організації за поданням голови первинної партійної організації та припиняють їх повноваження;

- приймають рішення про утворення Ради первинної партійної організації, обирають членів Ради первинної партійної організації та припиняють їх повноваження;

- обирають членів Ревізійної комісії первинної партійної організації та припиняють їх повноваження;

- заслуховують звіт голови первинної партійної організації, звіт Ревізійної комісії первинної партійної організації та приймають відповідні рішення по ним;

- обирають делегатів від первинної партійної організації на конференцію місцевої партійної організації вищого рівня, відповідно до підпорядкування;

- вирішують інші питання, що належать до компетенції первинної партійної організації, реалізовують інші повноваження визначені цим Статутом.

 

5.11. В період між Зборами, загальне керівництво первинною партійною організацією здійснює її Рада, яка обирається Зборами первинної партійної організації строком на 2 (два) роки.

До складу Ради первинної партійної організації входять голова первинної партійної організації, його заступники, інші члени Ради, обрані Зборами.

 

5.12. Рада первинної партійної організації працює у формі засідань.

Засідання Ради первинної партійної організації скликається головою первинної партійної організації не рідше, ніж 1 (один) раз на 6 (шість) місяців.

У разі необхідності, засідання Ради первинної партійної організації скликається головою відповідної місцевої партійної організації на вимогу 2/3 (двох третин) членів Ради не пізніше як на 30 (тридцятийдень з моменту надходження відповідної письмової  вимоги.

 

5.13. Засідання Ради первинної партійної організації може скликатися рішенням Ради місцевої партійної організації вищого рівня, відповідно до підпорядкування.

 

5.14. Головує на засіданні Ради первинної партійної організації голова первинної партійної організації, або за його дорученням, один із заступників голови первинної партійної організації.

 

5.15. Рада первинної партійної організації повноважна приймати рішення за умови присутності на засіданні більше половини її членів. Рішення Ради первинної партійної організації приймаються більшістю голосів присутніх.

 

5.16. Рада первинної партійної організації:

- скликає Збори первинної партійної організації, визначає дату, час і місце їх проведення, а також проект порядку денного;

- затверджує структуру виконавчого комітету первинної партійної організації;

- здійснює роботу щодо поширення та роз’яснення Програми Партії;

- виконує повноваження, делеговані їй Зборами первинної партійної організації;

- виконує інші організаційні заходи для забезпечення роботи первинної партійної організації у межах, визначених цим Статутом.

 

5.17. Вищою посадовою особою первинної партійної організації є голова первинної партійної організації, який обирається Зборами первинної партійної організації строком на 2 (два) роки, за поданням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської міської та Севастопольської міської партійної організації, відповідно до підпорядкування або голови Центрального виконавчого комітету Партії.

 

5.18. Голова первинної партійної організації:

- здійснює керівництво первинною партійною організацією та без довіреності представляє первинну партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форми власності, фізичними особами тощо;

- скликає Збори первинної партійної організації, головує на Зборах;

- вносить на розгляд Зборів первинної партійної організації кандидатури на посадизаступників голови первинної партійної організації;

- скликає засідання та організовує роботу Ради первинної партійної організації, в разі її створення;

- забезпечує виконання рішень Зборів та Ради первинної партійної організації;

- призначає голову, затверджує кошторис утримання виконавчого комітету первинної партійної організації;

- розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення членів Партії та приймає відповідні рішення;

- здійснює інші розпорядчі та організаційні заходи для забезпечення роботи первинної партійної організації у межах, визначених цим Статутом.

У разі неутворення Ради первинної партійної організації, голова первинної партійної організації виконує її повноваження, визначені цим Статутом. У разі неутворення виконавчого комітету первинної партійної організації та/або непризначення його голови, голова первинної партійної організації виконує їх повноваження визначені цим Статутом.

 

5.19. Утворення виконавчого комітету первинної партійної організації, призначення його голови здійснюється у порядку, встановленому  пунктами 4.6-4.9 цього Статуту.

Компетенція виконавчого комітету первинної партійної організації визначена у пункті 4.9 цього Статуту.

 

5.20. Ревізійна комісія первинної партійної організації утворюється у порядку і діє у межах повноважень, визначених пунктами 4.10-4.12 цього Статуту.

 

6. РАЙОННІ, МІСЬКІ, РАЙОННІ У МІСТІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

6.1. Районній партійній організації підпорядковані первинні, міські (у містах районного значення) партійні організації, які знаходяться на території відповідного району.

Міській партійній організації підпорядковані первинні партійні організації, а також у разі наявності районного поділу відповідні районні у місті партійні організації, які знаходяться на території відповідного міста.

Районній у місті партійній організації підпорядковані первинні партійні організації, які знаходяться на території відповідного району у місті.

 

6.2. Районна, міська, районна у місті партійна організація утворюється шляхом проведення установчих зборів або установчої конференції, за відповідним рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організаціїза поданням виконавчого комітету Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації або за відповідним рішенням Політичної ради Партії, на підставі подання Центрального виконавчого комітету Партії.

 

6.3. Реєстрація районної, міської, районної у місті партійної організації здійснюється відповідними уповноваженими органами державної влади, у встановленому законодавствомУкраїни порядку.

Рішення про набуття районною, міською, районною у місті партійною організацією статусу юридичної особи приймається Політичною радою Партії за поданням Центрального виконавчого комітету Партії.

В разі набуття районною, міською, районною у місті партійною організацією статусу юридичної особи, вона має окремий баланс, рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки та інші необхідні реквізити, форми яких затверджуються Радою відповідної місцевої партійної організації.

 

6.4. Районні, міські, районні у місті партійні організації здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту, Програми Партії, рішень центральних органів Партії та органів місцевих партійних організацій, відповідно до підпорядкування.

 

6.5. Вищим керівним органом районної, міської, районної у місті партійної організації є Збори онференція), які скликаються Радою районної, міської, районної у місті партійної організації не рідше, ніж 1 (один) раз на 2 (два) роки.

Також, Збори онференція) районної, міської, районної у місті партійної організації скликається Радою відповідної місцевої партійної організації за письмовою вимогою 1/3 (однієї третини) членів Партії, що зареєстровані у відповідній місцевій партійній організації, не пізніше як на 30 (тридцятийдень з моменту надходження відповідної письмової вимоги.

 

6.6. Збори онференція) районної, міської, районної у місті партійної організації можуть скликатися рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації, відповідно до підпорядкування або  рішенням Політичної ради Партії.

 

6.7. Орган, що скликає Збори районної, міської, районної у місті партійної організації повідомляє членів Партії, які зареєстровані у відповідній місцевій партійній організації про дату, час і місце їх проведення, а також проект порядку денного Зборів, не пізніше ніж за 3 (три) календарних дні до дня їх проведення.

Орган, що скликає Конференцію районної, міської, районної у місті партійної організації повідомляє місцеві партійні організації, відповідно до підпорядкування,  про дату, час і місце їїпроведення, а також норму представництва та проект порядку денного Конференції, не пізніше ніж за 3 (три) календарних дні до дня її проведення.

 

6.8. Норму представництва на Конференції районної, міської, районної у місті партійної організації визначає орган, що прийняв рішення про її скликання.

 

6.9. Збори районної, міської, районної у місті партійної організації повноважні приймати рішення за присутності на них більше половини від загальної кількості членів Партії, що зареєстровані у відповідній районній, міській, районній у місті партійній організації.

Конференція районної, міської, районної у місті партійної організації повноважна приймати рішення за присутності на ній більше половини від загальної кількості обраних на неї делегатів.

Рішення на Зборах онференції) районної, міської, районної у місті партійної організації приймаються більшістю голосів присутніх, якщо інше не встановлено цим Статутом.

 

6.10. Збори онференція) районної, міської, районної у місті партійної організації:

- обирають голову районної, міської, районної у місті партійної організації та припиняють його повноваження;

- обирають заступників голови районної, міської, районної у місті партійної організації за поданням голови районної, міської, районної у місті партійної організації та припиняють їх повноваження;

- обирають членів Ради районної, міської, районної у місті партійної організації та припиняють їх повноваження;

- обирають членів Ревізійної комісії районної, міської, районної у місті партійної організації та припиняють їх повноваження;

- заслуховують звіт голови районної, міської, районної у місті партійної організації, звіт Ревізійної комісії районної, міської, районної у місті партійної організації та приймаютьвідповідні рішення по ним;

- обирають делегатів на Конференцію місцевої партійної організації вищого рівня, відповідно до підпорядкування;

приймають рішення про висування кандидата (кандидатів) у депутати місцевої ради,кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, у встановленому законодавством України порядку;

- приймають рішення про внесення пропозиції відповідним місцевим радам та/або територіальним виборчим комісіям щодо відкликання депутата (депутатів) відповідної місцевої ради, у встановленому законодавством України порядку;

- приймають рішення про дострокове припинення повноважень депутата (депутатів) відповідної місцевої ради, у встановленому законодавством України порядку; 

- приймають рішення про звернення до відповідної територіальної виборчої комісії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати місцевої ради,кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, у встановленому законодавством України порядку;

- приймають рішення щодо звернень з будь-яких питань до органів місцевих партійних організацій вищого рівня та центральних органів Партії;

- розглядають пропозиції, скарги, заяви і звернення та приймають по ним відповідні рішення;

- вирішують інші питання, що належать до компетенції районної, міської, районної у місті партійної організації, реалізовують інші повноваження визначені цим Статутом.

 

6.11. У період між Зборами онференціями) районної, міської, районної у місті партійної організації, загальне керівництво районною, міською, районною у місті партійною організацією здійснює її Рада, яка обирається Зборами онференцією) районної, міської, районної у місті партійної організації строком на 2 (два) роки.

До складу Ради районної, міської, районної у місті партійної організації входять голова районної, міської, районної у місті партійної організації, його заступники (в разі їх обрання), інші члени Ради, обрані Зборами онференцією) місцевої партійної організації.

 

6.12. Рада районної, міської, районної у місті партійної організації працює у формі засідань.

Засідання Ради районної, міської, районної у місті партійної організації скликається головою відповідної місцевої партійної організації не рідше, ніж 1 (один) раз на 6 (шість) місяців. Також, засідання Ради районної, міської, районної у місті партійної організації скликається головою відповідної місцевої партійної організації на вимогу 2/3 (двох третин) членів відповідної Ради, не пізніше як на 30 (тридцятийдень з моменту надходження відповідної письмової вимоги.

 

6.13. Засідання Ради районної, міської, районної у місті партійної організації може скликатися рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської міської та Севастопольської міської партійної організації, відповідно до підпорядкування, або  рішенням Політичної ради Партії.

 

6.14. Головує на засіданні Ради районної, міської, районної у місті партійної організації голова районної, міської, районної у місті партійної організації, або за його дорученням, один із заступників голови районної, міської, районної у місті партійної організації.

Рада районної, міської, районної у місті партійної організації повноважна приймати рішення за умови присутності на засіданні більше половини її членів. Рішення Ради районної, міської, районної у місті партійної організації приймаються на її засіданнях більшістю голосів присутніх.

 

6.15. Рада районної, міської, районної у місті партійної організації:

- скликає Збори онференцію) районної, міської, районної у місті партійної організації, визначає дату, час і місце їх проведення, норму представництва на Конференції районної, міської, районної у місті партійної організації, а також проект порядку денного;

- затверджує структуру виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації; 

забезпечує утворення (формування) депутатських фракцій (груп) у місцевих радах, заслуховує звіти їх керівників, депутатів місцевих рад, спрямовує їх діяльність;

- здійснює роботу щодо поширення та роз’яснення Програми Партії;

- здійснює повноваження, делеговані їй Зборами онференцією) районної, міської, районної у місті партійної організації;

- здійснює інші розпорядчі та організаційні заходи для забезпечення роботи районної, міської, районної у місті партійної організації у межах, визначених цим Статутом.

 

6.16. Вищою посадовою особою районної, міської, районної у місті партійної організації є голова районної, міської, районної у місті партійної організації, який обирається Зборами онференцією) районної, міської, районної у місті партійної організації строком на 2 (два) роки, за поданням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації, відповідно до підпорядкування, або Голови Центрального виконавчого комітету Партії.

Процедура обрання голови районної, міської, районної у місті партійної організації визначається відповідними Зборами онференцією) районної, міської, районної у місті партійної організації.

 

6.17. Голова районної, міської, районної у місті партійної організації:

- здійснює керівництво районною, міською, районною у місті організацією;

без довіреності представляє районну, міську, районну у місті партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форми власності, фізичними особами тощо;

головує на Зборах (Конференції) районної, міської, районної у місті партійної організації; 

- вносить на розгляд Зборів онференції) районної, міської, районної у місті партійної організації кандидатури на посади заступників голови районної, міської, районної у місті партійної організації;

- скликає засідання Ради районної, міської, районної у місті партійної організації, головую на них та організовує роботу Ради;

- забезпечує виконання рішень Зборів онференції) та Ради районної, міської, районної у місті партійної організації;

- у визначеному пунктом 4.7 цього Статуту порядку, призначає голову виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації;

- підписує документи від імені районної, міської, районної у місті партійної організації; 

- розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення та приймає відповідні рішення;

- виносить на розгляд Ради районної, міської, районної у місті партійної організації питання щодо партійних заохочень, стягнень, інші питання;

- здійснює інші функції щодо керівництва місцевою партійною організацією.

 

6.18. Утворення виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації, призначення його голови, здійснюється у порядку, встановленому  пунктами 4.6-4.8 цього Статуту. Компетенція виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації визначена пунктом 4.9 цього Статуту.

 

6.19. Ревізійна комісія районної, міської, районної у місті партійної організації утворюється у порядку і діє у межах повноважень, визначених пунктами 4.10-4.12 цього Статуту.

 

7. КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА, ОБЛАСНІ, КИЇВСЬКА 

І СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МІСЬКІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Обласні партійні організації – це Кримська республіканська, обласні, Київська міська і Севастопольська міська партійні організації.

Статус Кримської республіканської партійної організації має особливості, які випливають із Конституції України та Конституції Автономної Республіки Крим.

 

7.2. Кримській республіканській партійній організації підпорядковані первинні, районні в містах, міські (крім Севастопольської міської організації), районні партійні організації, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.

Обласним партійним організація підпорядковані первинні, районні в містах, міські (крім Київської міської організації), районні партійні організації, які знаходяться на території відповідної області.

Київській міській та Севастопольській міській партійним організаціям підпорядковані (в разі їх утворення) первинні, районні у місті партійні організації, які знаходяться на території відповідних міст.

 

7.3. Обласна партійна організація утворюється шляхом проведення установчих зборів або установчої конференції, за відповідним рішенням Політичної ради Партії, на підставі подання Центрального виконавчого комітету Партії.

 

7.4. Реєстрація обласної партійної організації здійснюється відповіднимиуповноваженими органами державної влади, у встановленому законодавством Українипорядку.

Рішення про набуття обласною партійною організацією статусу юридичної особи приймає Політична рада Партії за поданням Центрального виконавчого комітету Партії.

В разі набуття обласною партійною організацією статусу юридичної особи, вона має окремий баланс, рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки та інші необхідні реквізити, форми яких затверджуються Радою відповідної місцевої партійної організації.

 

7.5. Обласні партійні організації здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту та Програми Партії, рішень центральних органів Партії.

 

7.6. Вищим керівним органом обласної партійної організації є Збори онференція), які скликаються Радою обласної партійної організації не рідше, ніж 1 (один) раз на 2 (два) роки.

Також, Збори онференція) обласної партійної організації скликається Радою обласної партійної організації за письмовою вимогою голови або за письмовою вимогою 1/3 (однієї третини) членів Партії, що перебувають на обліку в обласній партійній організації, не пізніше як на 30 (тридцятийдень з моменту надходження відповідної письмової вимоги.

Збори онференція) обласної партійної організації можуть скликатися рішенням Політичної ради Партії.

 

7.7. Орган, що скликає Збори (Конференцію) обласної партійної організації повідомляє місцеві партійні організації, відповідно до підпорядкування, про дату, час і місце їхпроведення, а також норму представництва та проект порядку денного Зборів (Конференції), не пізніше ніж за 5 (пʼятькалендарних днів до дня їх проведення.

 

7.8. Норму представництва на Конференції обласної партійної організації визначає орган, що її скликає.

 

7.9. Збори обласної партійної організації повноважні приймати рішення за присутності на них більше  половини від загальної кількості членів Партії, що перебувають на обліку в обласній партійній організації.

Конференція обласної партійної організації повноважна приймати рішення за присутності на ній більше половини від загальної кількості обраних на неї делегатів.

Рішення на Зборах онференції) обласної партійної організації приймаються більшістю голосів присутніх.

 

7.10. Збори онференція) обласної партійної організації:

- обирають голову обласної партійної організації та припиняють його повноваження;

- обирають заступників голови обласної партійної організації за поданням голови обласної партійної організації та припиняють їх повноваження;

- обирають членів Ради обласної партійної організації та припиняють їх повноваження;

- обирають членів Ревізійної комісії обласної партійної організації та припиняють їх повноваження;

- заслуховують звіт голови обласної партійної організації, звіт Ревізійної комісії обласної партійної організації, приймають відповідні рішення з цих питань;

- обирають делегатів З’їзду Партії;

- приймають рішення про звернення до Політичної ради Партії щодо скликання З’їзду Партії;

приймають рішення про висування кандидата (кандидатів) у депутати місцевої ради, у встановленому законодавством України порядку;

- приймають рішення про внесення пропозиції Верховній раді Автономної Республіки Крим, відповідним місцевим радам та/або територіальним виборчим комісіям щодо відкликання депутата (депутатів) Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, у встановленому  законодавством України порядку;

- приймають рішення про дострокове припинення повноважень депутата (депутатів) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, у встановленому  законодавством України порядку; 

- приймають рішення про звернення до відповідної територіальної виборчої комісії стосовно скасування рішення щодо реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, у встановленому  законодавством України порядку;

- скасовують рішення органів місцевих партійних організацій, відповідно до підпорядкування, у разі їх невідповідності законодавству України, Статуту та Програмі Партії, рішенням центральних органів Партії;

- приймають рішення про прийом у члени Партії, про припинення членства в Партії;

- розглядають пропозиції, скарги, заяви і звернення та приймає відповідні рішення;

- вирішують інші питання, що належать до компетенції обласної партійної організації, реалізовують інші повноваження визначені цим Статутом.

 

7.11. У період між Зборами онференцією) загальне керівництво обласною партійною організацією здійснює її Рада, яка обирається Зборами онференцією) обласної партійної організації строком на 2 (два) роки.

До складу Ради обласної партійної організації входять голова обласної партійної організації, заступники голови обласної партійної організації та інші члени Ради, обрані Зборами онференцією) обласної партійної організації.

 

7.12. Рада обласної партійної організації працює у формі засідань.

Засідання Ради обласної партійної організації скликається головою відповідної місцевої партійної організації не рідше 1 (одного) разу на 6 (шість) місяців. Також, засідання Радиобласної партійної організації скликається головою відповідної місцевої партійної організації на вимогу 2/3 (двох третин) членів відповідної Ради, не пізніше як на 30 (тридцятийдень з моменту надходження відповідної письмової вимоги.

 

7.13. Засідання Ради обласної партійної організації може скликатися рішенням Політичної ради Партії або рішенням голови Центрального виконавчого комітету Партії.

 

7.14. Головує на засіданні Ради обласної партійної організації голова обласної партійної організації, або за його дорученням, один із заступників голови обласної партійної організації.

Рада обласної партійної організації повноважна приймати рішення за умови присутності на засіданні більше половини її членів. Рішення Ради обласної партійної організації приймаються на її засіданнях більшістю голосів присутніх.

 

7.15. Рада обласної партійної організації:

- скликає Збори  онференцію) обласної партійної організації, визначає дату, час і місце їх проведення, норму представництва на Конференції обласної партійної організації, а також проект порядку денного;

- у випадках, передбачених цим Статутом, скликає Збори онференції) місцевих партійних організацій, відповідно до підпорядкування, визначає норму представництва, дату, час і місце їх проведення, а також проект порядку денного;

- координує та контролює роботу місцевих партійних організацій, відповідно до підпорядкування;

- подає Зборам онференції) місцевої партійної організації, відповідно до підпорядкування, кандидатуру на посаду голови відповідної місцевої партійної організації;

зупиняє дію рішень органів місцевих партійних організацій, відповідно до підпорядкуванняу разі їх невідповідності законодавству України, Статуту та Програмі Партії, рішенням центральних органів Партії;

- приймає рішення про прийом у члени Партії, приймає рішення про припинення членства в Партії;

- приймає рішення про утворення первинних, районних у місті, міських, районних партійних організацій;

- забезпечує утворення (формування) депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді Автономної республіки Крим, місцевих радах, заслуховує звіти їх керівників, депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад, спрямовує їх діяльність;

- приймає рішення про внесення пропозиції Верховній раді Автономної республіки Крим, відповідним місцевим радам та/або територіальним виборчим комісіям щодо відкликання депутата (депутатів) Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад, у встановленому Законом порядку;

- приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата (депутатів) Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад, у встановленому Законом порядку; 

- приймає рішення про звернення до відповідної територіальної виборчої комісії стосовно скасування рішення щодо реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости;

- забезпечує взаємозв’язок між центральними органами Партії і місцевими партійними організаціями, державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, установами і організаціями;

- затверджує структуру виконавчого комітету обласної партійної організації;

- здійснює роботу щодо поширення та роз’яснення Програми Партії;

- виконує повноваження, делеговані їй Зборами онференцією) обласної партійної організації;

- здійснює інші розпорядчі та організаційні заходи для забезпечення роботи обласної партійної організації у межах, визначених цим Статутом.

 

7.16. Вищою посадовою особою обласної партійної організації є голова обласної партійної організації, який обирається Зборами онференцією) обласної партійної організації строком на 2 (два) роки за поданням голови Центрального виконавчого комітету Партії.

 

7.17. Голова обласної партійної організації:

- здійснює керівництво обласною партійною організацією;

без довіреності представляє обласну партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форми власності, фізичними особами тощо;

- головує на Зборах (Конференції) обласної партійної організації; 

- вносить на Збори онференцію) обласної партійної організації кандидатури на посадизаступників голови обласної партійної організації;

- скликає засідання Ради обласної партійної організації та організовує її роботу, головує на засіданнях Ради;

- у порядку визначеному пунктом 4.7 цього Статуту, призначає голову виконавчого комітету обласної партійної організації;

- затверджує кошторис витрат обласної партійної організації, місцевих партійних організацій, відповідно до підпорядкування;

- має право підпису фінансових та інших документів обласної партійної організації, відкриває рахунки в установах банків України;

- розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення членів Партії та приймає відповідні рішення;

- виносить на розгляд Ради обласної партійної організації питання щодо партійних заохочень, стягнень, інші питання;

- здійснює інші функції щодо керівництва обласною партійною організацію.

 

7.18. Виконавчим органом обласної партійної організації є її виконавчий комітет.

 

7.19. Утворення виконавчого комітету обласної партійної організації, призначення його голови, здійснюється у порядку встановленому  пунктами 4.6-4.8 цього Статуту.

 

7.20. Компетенція виконавчого комітету обласної партійної організації визначена пунктом 4.9 цього Статуту.

Крім того, до компетенції виконавчого комітету обласної партійної організації відноситься:

- ведення обліку членів Партії у межах області;

- ведення обліку майна та коштів місцевої партійної організації;

- надання Раді обласної партійної організації заяв про вступ в Партію та пропозицій щодо припинення членства в Партії;

- надання Раді обласної партійної організації пропозицій щодо утворення первинних, районних у місті, міських, районних партійних організацій;

- моніторинг діяльності місцевих партійних організацій, відповідно до підпорядкування;

- надання Раді відповідної обласної партійної організації пропозицій щодо скликання Зборів онференції)засідання Ради місцевої партійної організації, відповідно до підпорядкування;

- координація роботи виконавчих комітетів місцевих партійних організацій, відповідно до підпорядкування.

 

7.21. Ревізійна комісія обласної партійної організації утворюється у порядку і діє у межах повноважень, визначених пунктами 4.10-4.12 цього Статуту. Ревізійна комісія обласної партійної організації може залучати до своєї роботи членів ревізійних комісій місцевих партійних організацій, відповідно до підпорядкування.

 

8. ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

 

8.1. До центральних керівних органів Партії належать: З'їзд Партії, Політична рада Партії, Голова Партії.

 

8.2. Вищим органом Партії є З'їзд Партії, що скликається Політичною радою Партії чи Головою Партії не рідше 1 (одного) разу на 2 (два) роки.

 

8.3. Також, З'їзд Партії скликається Політичною радою Партії за вимогою не менше 1/3 (однієї третини) обласних партійних організацій не пізніше як на 30 (тридцятийдень з моменту надходження відповідної письмової вимоги.

 

8.4. Делегати З'їзду обираються Зборами (Конференцією) обласних партійних організацій.

 

8.5. Політична рада Партії визначає норму представництва, час і місце проведення, проект порядку денного З’їзду Партії та доводить цю інформацію через Центральний виконавчий комітет Партії до відома обласних партійних організацій.

 

8.6. З'їзд повноважний приймати рішення за умови участі в ньому більше половини обраних делегатів З’їзду.

 

8.7. Рішення З’їзду приймаються шляхом прямого та відкритого голосування, якщо інша процедура та порядок голосування не встановлені З’їздом.

 

8.8. Рішення З'їзду приймаються більшістю голосів від кількості зареєстрованих делегатів З'їзду.

Рішення з питань про реорганізацію або ліквідацію Партії приймаються не менше як 3/4 (трьома четвертими) від кількості зареєстрованих делегатів З'їзду.

 

8.9. До компетенції З'їзду Партії належить:

- прийняття Програми, Статуту, затвердження змін та доповнень до них; 

- обрання Голови Партії та припинення його повноважень;

- присвоєння почесного звання Лідера Партії;

- обрання заступників Голови Партії за поданням Голови Партії та припинення їх повноважень;

- затвердження голови Центрального виконавчого комітету Партії за поданням Голови Партії та припинення його повноважень;

- обрання членів Політичної ради Партії та припинення їх повноважень;

- обрання членів Ревізійної комісії Партії та припинення їх повноважень;

- висування кандидатів у народні депутати України, при цьому мінімальний   рівень представництва  жінок  і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні  депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

скасування рішення щодо реєстрації кандидата (кандидатів) у народні депутати України у порядку, передбаченому законодавством України;

- виключення кандидата (кандидатів) у народні депутати України з виборчого списку Партії у порядку, передбаченому законодавством України;

- прийняття рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених законодавством України;  

- висування кандидата на пост Президента України; 

- заслуховування звітів Голови Партії, Ревізійної комісії Партії та прийняття рішень з цих питань;

- прийняття рішення про утворення виборчих блоків партій та вихід з них;

- затвердження передвиборчих програм Партії, кандидата на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України;

- прийняття рішення про прийом у члени Партії, прийняття рішення про припинення членства в Партії;

- прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Партії, створення ліквідаційної комісії;

- вирішення будь-яких інших питань діяльності Партії.

 

8.10. Центральним керівним органом Партії, що здійснює загальне керівництво Партією у період між З’їздами є Політична рада Партії.

 

8.11. Політична Рада Партії обирається З’їздом Партії строком на 5 (пять) років.

Повноваження Політичної ради Партії припиняються з моменту обрання Політичної ради Партії у новому складі.

 

8.12. До складу Політичної ради Партії входять: Голова Партії, заступники голови Партії, інші члени, що обираються З’їздом Партії.

 

8.13. Політична рада Партії працює у формі засідань.

 

8.14. Засідання Політичної ради Партії скликаються Головою Партії або за його дорученням одним із його заступників. Засідання Політичної ради Партії скликаються не рідше 1 (одного) разу на 6 (шість) місяців.

Політична рада Партії повноважна приймати рішення за умови присутності на її засіданні більше половини членів Політичної ради Партії.

 

8.15. Рішення Політичної ради Партії приймаються на її засіданнях більшістю голосів присутніх.

 

8.16. Головує на засіданні Політичної ради Партії Голова Партії або за його дорученням один із його заступників.

 

8.17. Рішення Політичної ради Партії є обов’язковими для виконання місцевими партійними організаціями, їх органами та членами Партії.

 

8.18. Політична рада Партії:

- забезпечує реалізацію цілей та завдань Партії, а також шляхів їх досягнення;

- приймає рішення про скликання З’їзду Партії;

- формує проект порядку денного З'їзду, встановлює норми представництва на З'їзді, визначає час і місце його проведення;

- приймає рішення про участь Партії у міжпартійних об’єднаннях, про входження Партії до коаліцій та вихід з них;

- приймає рішення про підтримку молодіжних, жіночих та інших об'єднань громадян, про надання допомоги у їх створенні;

- затверджує кошторис витрат Партії;

- затверджує структуру Центрального виконавчого комітету Партії, контролює його діяльність;

- забезпечує виконання рішень З'їздів Партії;

- скасовує рішення місцевих партійних організацій у разі їх невідповідності законодавству України, Статуту і Програмі Партії, рішенням центральних органів Партії;

- сприяє діяльності депутатів - членів Партії у Верховній Раді України та органах
місцевого самоврядування;

- приймає рішення про прийом у члени Партії, приймає рішення про припинення членства в Партії;

- встановлює розмір та порядок сплати членських внесків;

- приймає внутрішні документи Партії (інструкції, положення тощо);

- подає на затвердження З'їзду Партії пропозиції щодо висування кандидатів у народні депутати України, щодо висування кандидата на пост Президента України, подає З’їзду Партії пропозиції щодо підтримки кандидата на пост Президента України;

- затверджує зразки печатки, штампів, форми бланків, облікової картки, партійного квитка;

- затверджує зображення та опис символіки Партії;

- приймає рішення про заснування засобів масової інформації, призначає та звільняє їх керівників;

- приймає рішення про утворення, ліквідацію місцевих партійних організацій;

- скликає Збори онференції) місцевих партійних організацій, скликає засідання Рад місцевих партійних організацій;

достроково припиняє повноважень голови місцевої партійної організації та/або Ради місцевої партійної організації;

- приймає рішення про перереєстрацію членів Партії, визначає порядок проведення перереєстрації членів Партії

- визначає порядок та процедуру висування місцевими партійними організаціями кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів, старост, здійснює контроль за процесом висування відповідними місцевими партійними організаціями кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посади сільських, селищних і міських голів, старост;

- погоджує рішення Зборів (Конференцій) місцевих партійних організацій про висування кандидатів на місцевих виборах;

- визначає порядок та процедуру затвердження передвиборчих програм кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посадисільських, селищних, міських голів, старост;

- має право приймати рішення про внесення пропозиції Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідним місцевим радам та/або територіальним виборчим комісіям щодо відкликання депутата (депутатів) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів у встановленому Законом порядку;

- має право приймати рішення про дострокове припинення повноважень депутата (депутатів) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів у встановленому Законом порядку; 

- має право приймати рішення про звернення до відповідної територіальної виборчої комісії стосовно скасування рішення щодо реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів, старост;

- здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом, виконує інші функції для забезпечення діяльності Партії.

Політична рада Партії призначає виконуючого обов’язки голови місцевої партійної організації у разі дострокового припинення повноважень голови місцевої партійної організації на підставі:

особистої заяви голови місцевої партійної організації про складення повноважень голови місцевої партійної організації;
припинення або зупинення членства в Партії голови місцевої партійної організації в порядку, визначеному Статутом;
прийняттям Політичною радою Партії рішення про дострокове припинення повноважень голови місцевої партійної організації.

Політична рада Партії скликає Збори (Конференцію) місцевої партійної організації до порядку денного яких включається питання про обрання голови місцевої партійної організації, які мають бути проведені не пізніще ніж на 60 (шістдесятий) день  з моменту прийняття рішення про призначення виконуючого обовʼязки голови місцевої партійної організації.

У разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ради місцевої партійної організації Політична рада Партії скликає Збори (Конференцію) місцевої партійної організації до порядку денного яких включається питання про обрання членів Ради місцевої партійної організації, які мають бути проведені не пізніще ніж на 60 (шістдесятий) день з мометну прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ради місцевої партійної організації.

У разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та/або Ради місцевої партійної організації Політична рада Партії може прийняти рішення про перереєстрацію членів Партії, що зареєстровані або перебувають на обліку у відповідній місцевій партійній організації та доручити  забезпечення здійснення перереєстрації членів Партії Центральному виконавчому комітету Партії.

 

8.19. Вищою посадовою особою Партії є Голова Партії. Голова Партії обирається З'їздом Партії строком на 5 (пять) років.

Голова Партії:

- здійснює керівництво Партією;

- представляє Партію у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форми власності, фізичними особамиа також, політичними партіями та громадськими організаціями, у тому числі на міжнародному рівні;

- скликає З'їзди Партії, головує на З’їзді Партії;

- подає для обрання на З’їзді Партії кандидатури заступників Голови Партії;

- подає на затвердження З’їзду Партії кандидатуру голови Центрального виконавчого комітету Партії;

- скликає засідання Політичної ради Партії, головує на них;

- робить від імені Партії заяви та оприлюднює політичні документи;

- підписує документи від імені Партії;

- видає розпорядчі документи, відповідно та у межах цього Статуту;

- виконує інші повноваження для забезпечення діяльності Партії.

Повноваження Голови Партії припиняються з моменту обрання нового Голови.

 

8.20. Заступники голови Партії обираються З’їздом Партії та здійснюють свої повноваження відповідно до цього Статуту.

Заступники голови Партії, за дорученням Голови Партії, представляють Партію у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, політичними партіями та громадськими організаціями, у тому числі на міжнародному рівні, здійснюють інші повноваження.

Заступник голови Партії, за дорученням Голови Партії, головує на З’їзді Партії, скликає та головує на засіданні Політичної ради Партії.

 

8.21. Центральним виконавчим органом Партії є Центральний виконавчий комітет.

 

8.22. Центральний виконавчий комітет Партії очолює його голова.

Голову Центрального виконавчого комітету Партії затверджує З’їзд Партії за поданням Голови Партії строком на 5 (пять) років.

Головою Центрального виконавчого комітету Партії затверджується один із заступників Голови Партії.

 

8.23. Голова Центрального виконавчого комітету Партії:

без довіреності представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форми власності, фізичними особами тощо;

затверджує штатний розклад, призначає та звільняє працівників Партії;

- подає Зборам онференції) обласної партійної організації кандидатуру на посаду голови обласної партійної організації;

- має право подавати кандидатуру на посаду голови районної, міської, районної у місті, первинної партійної організації у випадках, передбачених цим Статутом;

- погоджує кандидатуру на посаду голови виконавчого комітету обласної партійної організації;

- має право погоджувати кандидатури на посади голів виконавчих комітетів первинних, районних, міських, районних у містах партійних організацій;

- має право скликати засідання Ради місцевої партійної організації;

- видає організаційно-розпорядчі документи, відповідно та у межах цього Статуту;

- без довіреності підписує від імені Партії фінансові, бухгалтерські та інші документи,укладає договори, відкриває рахунки в установах банків;

- здійснює оперативне управління коштами та майном Партії;

приймає рішення про залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у випадках, передбачених законодавством України;

- виконує інші повноваження для забезпечення діяльності Партії.

 

8.24. Структуру Центрального виконавчого комітету Партії затверджує Політична рада Партії.

 

8.25. До компетенції Центрального виконавчого комітету Партії відноситься:

- розробка плану діяльності Партії;

- підготовка З’їзду Партії, засідань Політичної ради Партії;

- організація виконання рішень З’їзду, Політичної ради Партії;

- подання пропозицій Політичній раді Партії про утворення та ліквідацію місцевих партійних організацій;

- подання пропозицій Політичній раді Партії про дострокове припинення повноважень голови та/або Ради місцевих партійних організацій;

- організація діяльності Партії та місцевих партійних організацій, у тому числі під час виборів;

- організація підготовки кадрів Партії;

- ведення обліку членів Партії;

- ведення обліку майна та коштів Партії та місцевих партійних організацій;

- моніторинг діяльності місцевих партійних організацій, координація роботи виконавчих комітетів місцевих партійних організацій;

- забезпечення процесу висування кандидата на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, висування відповідними місцевими партійними організаціями кандидатів у депутати Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних і міських голів, старост;

- виконання інших функцій, визначених цим Статутом, рішеннями З’їзду, Політичної ради Партії, Голови Партії.

 

8.26. Центральним контрольно-ревізійним органом партії є Ревізійна комісія Партії.

 

8.27. Ревізійна комісія Партії обирається З’їздом Партії у складі не менше 3 (трьох) осібстроком на 5 (пять) років.

Повноваження Ревізійної комісії Партії припиняються з моменту обрання Ревізійної комісії Партії у новому складі.

 

8.28. Очолює Ревізійну комісію Партії її голова, що обирається членами Ревізійної комісії з їх числа.

 

8.29. Ревізійна комісія Партії працює у формі засідань, які скликаються її головою.Ревізійна комісія повноважна приймати рішення за умови присутності на засіданні більше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії Партії приймаються більшістю голосів від загального складу.

 

8.30. До компетенції Ревізійної комісії Партії відноситься:

- контроль та ревізія діяльності місцевих партійних організацій та центральних органів Партії;

- проведення ревізії фінансової діяльності Партії, ревізії діяльності засобів масової інформації, заснованих Партією;

- розгляд внутрішньопартійних конфліктів, розгляд пропозицій скарг та заяв членів Партії, органів місцевих партійних організацій, центральних органів Партії і прийняття рішення щодо них у межах повноважень, визначених цим Статутом;

- нагляд за дотриманням членами Партії Статуту Партії;

- нагляд за процесом обрання делегатів на конференцію місцевих партійних організацій, З'їзд Партії;

координує та контролює діяльність Ревізійних комісій місцевих партійних організацій

перевіряє виконання кошторису статутними органами Партії (у разі його затвердження);

проводить щорічний внутрішній фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами Партії;

- забезпечує дотримання Партією вимог законодавства України в частині фінансової та бухгалтерської звітності;

готує звіти Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та подає їх на підпис Голові Партії;

- несе відповідальність за відповідністю оформлення звіту Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру вимогам законодавства України, а також за своєчасність підготовки звіту, повноту та достовірність відображеної у ньому інформації;

забезпечує збір копій усіх документів, що підтверджують відображені у звіті відомості;

здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, рішень центральних органів Партії, а також вимог законодавства України.

 

Ревізійна комісія Партії звітує про свою діяльність на З’їзді Партії.

 

8.31. Ревізійна комісія Партії для виконання своїх завдань має право отримуватинеобхідну інформацію та документи від статутних органів місцевих партійних організацій, центральних органів Партії.

Ревізійна комісія Партії має право вимагати від центральних органів Партії, органів місцевих партійних організацій, членів Партії усунення виявлених порушень.

Ревізійна комісія Партії має право залучати до своєї діяльності членів Ревізійної комісії місцевої партійної організації.

 

8.32. Рішення Ревізійної комісії Партії є обовʼязковими до виконання статутнимиорганами місцевих партійних організацій, та членами Партії, яких вони стосуються.

 

9. ЛІДЕР ПАРТІЇ 

 

9.1. Лідер Партії - особа, яка здійснила вагомий внесок у розвиток Партії, має беззаперечний авторитет, користується повагою серед членів Партії та якій, відповідно до Статуту, присвоєно почесне звання Лідера Партії.

9.2. Почесне звання Лідера Партії присвоюється З’їздом Партії безстроково.

9.3. Лідер Партії обов’язково повідомляється:

- про скликання З’їзду Партії, а також  про дату, час та місце його проведення, норму представництва та порядок денний; 

- про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання центральних органівПартії

- про загальнодержавні заходи, які проводяться Партією, для здійснення статутних завдань;

- завчасно повідомляється щодо можливості укладення угод про співробітництво або здійснення інших заходів, що не суперечать законам і міжнародним угодам України, з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними організаціями;

- про зміни у складі центральних органів Партії.

9.4. Лідер Партії:

має право участі з правом дорадчого голосу на З’їзді Партії, засіданнях її центральних органів та органів місцевих партійних організацій;
має право на ознайомлення з усіма документами центральних органів Партії, а також органів місцевих партійних організацій;
має право доступу до будь-якої  інформації, що відноситься до партійного життя.

 

10. ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ РАД ТА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ 

 

10.1. Висування Партією кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів, старост,здійснюється на підставі законодавства України та відповідно до Статуту Партії. При цьому мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округахі має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

 

10.2. Порядок та процедура висування місцевими партійними організаціями кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів, старост, визначається Політичною радою Партії або З’їздом Партії.

 

10.3. Порядок та процедура затвердження передвиборчих програм кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів, старост, визначається Політичною радою Партії або З’їздом Партії.

 

10.4. Члени Партії, обрані депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад утворюють депутатські фракції. Кожний член Партії, який обраний депутатом, зобов'язаний взяти участь у створенні депутатської фракції та увійти до її складу.

 

11. МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ

 

11.1. Партія є неприбутковою організацією.

 

11.2. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право володіти,  користуватися  та  розпоряджатися  рухомим  і нерухомим майном,   коштами,   обладнанням,  транспортом,  набуття  яких  не забороняється законами України. Партія може орендувати (мати  на  іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно.

 

11.3. Повноваження власника щодо майна, зокрема коштів, що є власністю Партії, здійснюються згідно зі Статутом Партії. Придбання нерухомого майна, відчуження майна, що знаходиться у власності Партії, здійснюється за рішенням Політичної ради Партії.

 

11.4. Джерелами коштів і майна Партії та її місцевих партійних організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, є:

внески на підтримку Партії (грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів Партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку Партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані Партією та її організацією, пов’язаною особою Партії чи її організації, висунутим Партією чи її організацією кандидатом на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах) або надані Партії, її  організації, пов’язаній особі Партії чи її організації, висунутому Партією чи її організацією кандидату на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах);

-майно, придбане за власні кошти;

-пасивні доходи;

-державне фінансування статутної діяльності Партії у порядку, встановленому законодавством України;

-державне фінансування у формі відшкодування витрат Партії, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації у випадках та порядку, передбаченому законодавством України; 

-інші надходження, не заборонені законодавством України.

 

11.5. Партія, а також її місцеві партійні організації, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, зобов’язані відкрити рахунки в установах банків України, на які перераховуються всі кошти у безготівковій формі, які набуваються Партією чи її місцевими організаціями.

 

11.6. Грошові внески на користь Партії, її місцевих партійних організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, здійснюються через банківські операції.

 

11.7. Доходи (прибутки), майно Партії та її місцевих організацій або їх частини не підлягають розподілу між її засновниками, учасниками, членами Партії або працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами статутних органів Партії, та іншими пов’язаними з ними особами. 

Доходи (прибутки) Партії та її місцевих організацій використовуються виключно для фінансування видатків на їх утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом. 

 

11.8. Партія та її місцеві партійні організації, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених законодавством України.

 

11.9. У випадках передбачених законодавством України Партія залучає аудиторську фірму для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. 

Договір на проведення аудиту укладається з аудиторською фірмою на підставі розпорядження Голови Центрального виконавчого комітету Партії про її залучення, із дотриманням вимог, передбачених законодавством України.

 

11.10. Партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції у паперовій формі (за підписом керівника Партії, засвідченим печаткою Партії), а також на електронному носії звіт Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний квартал, а також оприлюднює такий звіт на своєму офіційному веб-сайті (за наявності) у цей самий строк.

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ 

 

12.1. Зміни та доповнення до Статуту та Програми Партії вносяться З'їздом Партії. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту та Програми Партії приймаються не менше ніж 3/4 (трьома четвертими) зареєстрованих делегатів З’їзду Партії.

 

12.2. Центральні органи Партії інформують Міністерство юстиції України про внесення змін та доповнень до Статуту та Програми Партії у порядку, передбаченому законодавством України.

 

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ 

 

13.1. Припинення діяльності Партії здійснюється шляхом реорганізації  чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності  чи  анулювання реєстрації в порядку, встановленому цим та іншими законами України.

 

13.2. У разі припинення діяльності Партії (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кількомнеприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

13.3. Рішення про припинення діяльності Партії приймається не менше ніж 3/4 (трьома четвертими) зареєстрованих делегатів З’їзду Партії. Одночасно з прийняттям такого рішення Зїзд Партії приймає рішення про передачу активів Партії одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або про зарахування активів до доходу бюджету. 

 

13.4. Ліквідація Партії проводиться Ліквідаційною комісією, яка призначається за рішенням З’їзду Партії або за рішенням суду. З моменту призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять усі права по управлінню майном Партії. 

 

13.5. Після прийняття 3’їздом Партії рішення про припинення діяльності Партії припиняється діяльність ycix її місцевих партійних організацій.

 

13.6. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, що подається на затвердження органу, який її призначив.

 

 

 

Головуючий на ХІV-му З’їзді 

Політичної партії «УДАР 

(Український Демократичний Альянс 

за Реформи) Віталія Кличка»                                                                П.В. Тупальський 

Секретар ХІV-го З’їзду 

Політичної партії «УДАР 

(Український Демократичний Альянс 

за Реформи) Віталія Кличка»                                                      О.А. Гатаулліна

 

Регіональні організації

Події та анонси

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Новини